Tankar om polisen

Den liberala gruppen på dagens möte: Bengt Hellquist, Johan Pehrson, jag, Birgitta Ling Fransson och Martin Andreasson.

Idag har jag deltagit i polisens fördjupningsdag för oss förtroendevalda regionpolisrådsrepresentanter i riket. Det görs mycket bra, vi har otroligt kompetenta medarbetare i polisen men mer finns så klart att göra. Några av tankarna jag har fått med mig från dagen:

• hur vi som kommunpolitiker i Borlänge måste kroka arm med polisen och få Tjärna ängar bort från listan som 1 av 6 utpekade riskområden i Sverige.

• hur vi måste verka för en närvarande polis i hela länet/landet

• hur avgörande det är med satsningar på polislöner och att göra yrket attraktivt för människor att söka och tidigare poliser att komma tillbaka till

• hur utbredd IT-brottsligheten är. T ex anmäls bara 1 av 10 internetrelaterade sexuella brott mot barn. Mörkertalen är enorma och det är vanligt att redan utsatta och ensamma barn drabbas.

Vet NI vad era barn gör på nätet? Ta ett snack till med barnen för att än en gång göra dem medvetna om vilka avskum det finns där ute och att barnen oavsett påtryckning eller hot måste berätta om och när de eller kompisar kommer i kontakt med något liknande.

Mitt socialliberala hjärta klappar starkt efter mötet med polisen idag. 💙

Vi har mycket att uträtta framöver!

Fortsatt trevlig måndag till er alla!

Liberala hälsningar från Monica

#monicalundin2018

Bra Bro(s)sberg! Äntligen lyssnar du :)

Bra Bro(s)sberg! Äntligen lyssnar du :)

Bra Ola Brossberg! Äntligen lyssnar Ola till kritiken och till polisen. Uppenbarligen lyssnar Ola inte på oss liberaler men bra att han ändå lyssnar på polisen och tar till sig kritiken om de problem som förekommer på Tjärna ängar och runt Träffpunkt Paradiset. 

Här kan du som DT:s Plus-kund läsa mer om hur han nu ändrat sig: Försoningsmötet – så ska kommunen och Polisen lösa Tjärna ängar-problemen

http://dt.se/dalarna/borlange/forsoningsmotet-sa-ska-kommunen-och-polisen-losa-tjarna-angar-problemen?referrer=app


Ola pratar i artikeln om att de ”delvis ska se över vuxennärvaron på gården”. Ola hade nämligen till slut ett möte med polisen: ”Det var ett bra och konstruktivt möte. Jag fick lite konstruktiv feedback av polisen med anledning av föreningsdriften och det finns saker vi ska ta till oss av” säger Ola i intervjun. 

Vidare fortsätter han: ”Det är några grejer vi ska jobba med mot föreningslivet. Vi ska delvis se över vuxnas närvaro på gården och regelverk kring föreningarna. Det har kanske varit en brist tidigare. Det kan uppstå situationer där vuxna måste agera.” 

Ola säger: ”De (polisen) framförde synpunkter kring attityd hos vissa ungdomar när polisen vistas där. Det handlar om värdegrunder gentemot varandra i samhället.” ”Vi ska formalisera regelverket kring hur föreningarna ska bedriva det här. När man startar upp såna här verksamheter måste det utvärderas. Det här är en naturlig följd. Vi vill ha en bra verksamhet. Det ska inte vara destruktivt.”

Först och främst blir jag förvånad att samarbetet inte varit reglerat tidigare när man faktiskt lämnar över en fritidsgårdsverksamhet. Sedan visar det sig också att varken Jan Björklund eller jag är fel ute i vår kritik. I slutänden är jag tacksam att vi agerade på uppgifterna vi fick från polisen. Det verkar nu bli bättring – för nu kommer vi till en av mina käpphästar – UTVÄRDERING.

Vad gäller Imse Vimse-verksamheten som är en öppen förskoleverksamhet, som drivs av Unga örnar i lokalerna och finansieras av Barn- och bildningsnämnden där jag sitter som 2.e vice ordförande, var kravet från start att det ska göras en riktig utvärdering för att få bidrag. I böjran av året yrkade jag i barn- och bildningsnämnden på att de får komplettera sin verksamhetsberättelse och bidragsansökan med en regelrätt analys och utvärdering. Mitt yrkande bifölls av nämnden. Utvärderingen höll inte måttet överhuvudtaget, vare sig för öppna förskoleverksamheten eller fritidsverksamheten. Det är min bedömning men nämnden var enig om behovet av utvärdering.  

Detta tillsammans med att områdespolisen ger varningssignaler om att det blivit sämre sedan fritidsgården inte är kommunalt driven är allvarligt tycker vi Liberaler. Det vi efterfrågar är att kommunen tar helhetsansvaret för vad som händer i Västra området och där är fritidsgården inkluderad. Jag vill se en fritidsgård med utbildad personal, med fältassistenter som jobbar förebyggande i området, tillsammans med skolan. Det innebär att kommunen är den aktör som polisen har kontakt med för att kontaktvägarna ska vara raka och inte uppdelat på flera föreningar. Föreningar får gärna samverka med kommunen så klart. I det här arbetet behöver fritidsnämnden kroka arm med oss i barn- och bildningsnämnden. Se det som en inbjudan Ola från nämndens liberala 2:e vice ordförande 🙂

Brossbergs besked är nu ett fall framåt, även fast jag så klart inte är helnöjd men vår motion ligger fast och kommunens ansvarstagande i området måste öka. Diskussionen kommer därför och måste fortsätta. 

Jag är tacksam att Jan Björklund besökte oss, att vi pratade med och lyssnade till polisen, att vi agerade. Jag hoppas och tror att det har skyndat på utvecklingen i Västra området i positiv riktning. Någonstans har ändå den liberala oppositionen gjort skillnad. Eller vad tror du?

Önskar er en härlig fredag!

/

Monica

PS. Klicka på bilden nedan så kommer du till artiklarna.

Tagga ner Brossberg och ta tag i problemen!

I onsdags 27/9 besökte Jan Björklund Borlänge och vi hade ett mycket bra och givande besök hos polisen samt att vi besökte Tjärna ängar och diskuterade integrationsutmaningarna vi har i Borlänge. För nog har vi utmaningar med trångboddhet, gängbildning och en arbetslöshet på 80% bland de boende. Utanförskapet är konstaterat.

FullSizeRender

Under vår rundvandring i området uttryckte områdespolisen en stark oro och besvikelse över att kommunen inte driver fritidsgården Tjängan längre, nu kallad träffpunkt Paradiset och föreningsdriven av bl a Unga Örnar. Områdespolisen tycker också att samarbetet fungerade bättre förut. Det är alltså inget konstigt med Jan Björklund efter den bakgrundsbeskrivningen i media tar upp den oron och säger att kommunen kan göra mer i området. Denna åsikt delas av oss alla liberaler i Borlänge. I ett bostadsområde med utmaningarna jag nämner ovan kan vi aldrig slå oss till ro. Vi behöver göra mer i området och tidiga insatser riktat mot barn och unga är därför nödvändigt.

Jag blev själv oroad och förvånad att höra polisens syn på kommunens arbete och trodde faktiskt att kommunen var mer aktiv i den f d fritidsgården. Majoriteten är duktiga på att slå sig för bröstet och det låter som att de gör allt bäst när man läser i media eller lyssnar på dem i talarstolen. Majoriteten var också duktiga på att snabbt kalla till presskonferens och reagera. Brossberg är ”förvånad, förbannad och upprörd”. Jag blir förvånad över Brossbergs reaktion och efterlyser självinsikten och ödmjukheten hos Ola när det faktiskt kommer kritik, särskilt från polisen som är nödvändig i området och en nödvändig samarbetspartner.

Skillnaden mellan oss liberaler och Ola Brossberg verkar vara viljan att göra något åt det tillsammans med polisen. Vi i Liberalerna har därför lämnat in en motion (förslag) till kommunfullmäktige om att ta tillbaka fritidsgården i kommunal regi och att öka dialogen och samarbetet med polisen i området. Ideella insatser är så klart fortsatt välkomna men styrningen måste vara kommunal med utbildad personal. Vi i Liberalerna är tydligt för insatser från ideella organisationer och de är ett värdefullt komplement i många sammanhang. Men de kan inte alltid ses som ersättning för kommunen, särskilt inte i ett område med dessa integrationsutmaningar som kräver kommunal styrning och ansvarstagande när det dessutom kommer starka varningssignaler från polisen.

Att svara på Björklunds oro med att ”Björklund – kamma till dig” och anklaga honom för att komma som en domedagsprofet när läget upplevs som allvarligt av polisen gör mig väldigt oroad över sossarnas självbild, ödmjukhet, ledarskap och styrförmåga.

Till Brossberg säger jag Tagga ner och ta tag i problemen! Agera i stället för att reagera!

/Monica Lundin

Gruppledare Liberalerna Borlänge

Höjdpunkter från barn- och bildningsnämnden 23/5 -2012

Idag har nämnden haft sitt möte på den nybyggda förskolan Trollskogen på Tjärna ängar. Vilka lokaler och vilka härliga ungar! Bra initiativ, jag tycker att vi skulle ha fler, varför inte alla, våra möten ute i verksamheten.

Skolhusplan: Som ni säkert sett i tidningarna så är förslag till Skolhusplan klar och ska beslutas på fullmäktige i juni. Vi ser en modern skola framför oss där vi har skolor där människor bor. Planen pekar ut i vilka områden vi kommer att behöva skolor framöver, var det bör byggas nya skolor och vilka skolor som behöver renoveras utifrån befolkningsprognoser samt att en tidplan har satts upp för detta. Viktigt för oss liberaler är att snarast få till stånd en permanent skola i Torsång. Enligt planen kan spaden sättas i jorden i Torsång i höst för att stå klar om två år, höstterminen 2014. Total investeringsvolym som är planerad i den totala planen uppgår till 360 mkr utifrån dagens kostnadsbild. Torsångs skola beräknas kosta 60 mkr. Jag är inte trygg med det ekonomiska läget i kommunen med det underskott som även väntas i år. Så jag funderar på om tidplanen verkligen är realistisk i förhållande till investeringsutrymme. Jag blir lugn när jag ser att spaden sätts i jorden.

Ersättningslokaler i Alsbäck: I dagsläget väntar vi på bygglov för modulerna i Alsbäck. Taket på huvudbyggnaden är även reparerat i Alsbäck. Personalen i Alsbäck mår dock inte bra, vilket jag har full förståelse för, som de har misshandlats av s-majoriteten under det senaste decenniet, där de har tidigare fått flytta från mögelskadade lokaler i Torsång och Tomnäs till, som det skulle vara, en provisorisk lösning i Alsbäck. Jag tycker att det är viktigt att stort fokus just nu ges till psykosociala åtgärder för personalen och stöd till arbetslagen. Vi har nu 4! mätningar som visar att lokalerna är OK. Vi måste kunna lita på vad professionen säger i detta. Nu står vi fast vid Alsbäck tills Torsångs skola står klar.

Bokslutsprognos april 2012: Inför 2012 hade vi med oss ett underskott med -56,5 mkr. I prognosen för april ligger nu resultatet på -17,5 mkr. Mycket har således gjorts ute i verksamheterna men vi ska ner till minst noll i resultat. Det är gymnasiet och vuxenutbildningen som står för underskottet. Fortsatta diskussioner om besparingar kommer att ske. Samverkan är nödvändigt, många i personalen runt om på våra skolor är oroliga för vad som kommer att hända och vad besparingarna innebär för den enskilde.

Andra höjdpunkter:

  • Samlad skoldag för förskoleklassen: Alla förskoleklasser kommer från hösten att ha verksamhet måndag-fredag 8-13.30, dvs samma upplägg på alla skolor. Detta är dock inte en obligatorisk verksamhet, varför föräldrar fortfarande kommer att ha möjlighet att vara föräldralediga med sina barn, på t ex fredagar.
  • Ny taxa förskola/fritids diskuterades. Arbete pågår med detta och inget färdigt förslag finns i dagsläget. Det ska beslutas av fullmäktige i höst. Jag tycker att det är intressant att vidare utreda timtaxa, att man betalar för tiden man nyttjar. En stor risk med dagens maxtaxa är att det uppmuntrar till längre närvarotider för barnen, trots närvaroreglerna. Det finns helt enkelt inget incitament att minska närvarotiden när du betalar lika mycket i taxan för t ex 25 h som 40 h. I stället för att utgå från vad verksamheten kostar idag, 21 mkr, och resonera att vi måste få in förskoleavgifter för att täcka dessa kostnader så önskar jag att vi diskuterar vilken förskola vi vill ha vad gäller kvalitet, barngruppers storlek och lärartäthet och utifrån detta sedan se kostnaden och konstruera ett avgiftssystem.

Personal från Skräddarbackens förskolor, som vunnit det pedagogiska priset för sitt matematikprojekt, kom till oss och presenterade sin verksamhet. Här ser ni de glada pedagogerna 🙂 Det var allt från politiken  – i natt ska jag sova….