Höjdpunkter från barn- och bildningsnämnden 23/5 -2012

Idag har nämnden haft sitt möte på den nybyggda förskolan Trollskogen på Tjärna ängar. Vilka lokaler och vilka härliga ungar! Bra initiativ, jag tycker att vi skulle ha fler, varför inte alla, våra möten ute i verksamheten.

Skolhusplan: Som ni säkert sett i tidningarna så är förslag till Skolhusplan klar och ska beslutas på fullmäktige i juni. Vi ser en modern skola framför oss där vi har skolor där människor bor. Planen pekar ut i vilka områden vi kommer att behöva skolor framöver, var det bör byggas nya skolor och vilka skolor som behöver renoveras utifrån befolkningsprognoser samt att en tidplan har satts upp för detta. Viktigt för oss liberaler är att snarast få till stånd en permanent skola i Torsång. Enligt planen kan spaden sättas i jorden i Torsång i höst för att stå klar om två år, höstterminen 2014. Total investeringsvolym som är planerad i den totala planen uppgår till 360 mkr utifrån dagens kostnadsbild. Torsångs skola beräknas kosta 60 mkr. Jag är inte trygg med det ekonomiska läget i kommunen med det underskott som även väntas i år. Så jag funderar på om tidplanen verkligen är realistisk i förhållande till investeringsutrymme. Jag blir lugn när jag ser att spaden sätts i jorden.

Ersättningslokaler i Alsbäck: I dagsläget väntar vi på bygglov för modulerna i Alsbäck. Taket på huvudbyggnaden är även reparerat i Alsbäck. Personalen i Alsbäck mår dock inte bra, vilket jag har full förståelse för, som de har misshandlats av s-majoriteten under det senaste decenniet, där de har tidigare fått flytta från mögelskadade lokaler i Torsång och Tomnäs till, som det skulle vara, en provisorisk lösning i Alsbäck. Jag tycker att det är viktigt att stort fokus just nu ges till psykosociala åtgärder för personalen och stöd till arbetslagen. Vi har nu 4! mätningar som visar att lokalerna är OK. Vi måste kunna lita på vad professionen säger i detta. Nu står vi fast vid Alsbäck tills Torsångs skola står klar.

Bokslutsprognos april 2012: Inför 2012 hade vi med oss ett underskott med -56,5 mkr. I prognosen för april ligger nu resultatet på -17,5 mkr. Mycket har således gjorts ute i verksamheterna men vi ska ner till minst noll i resultat. Det är gymnasiet och vuxenutbildningen som står för underskottet. Fortsatta diskussioner om besparingar kommer att ske. Samverkan är nödvändigt, många i personalen runt om på våra skolor är oroliga för vad som kommer att hända och vad besparingarna innebär för den enskilde.

Andra höjdpunkter:

  • Samlad skoldag för förskoleklassen: Alla förskoleklasser kommer från hösten att ha verksamhet måndag-fredag 8-13.30, dvs samma upplägg på alla skolor. Detta är dock inte en obligatorisk verksamhet, varför föräldrar fortfarande kommer att ha möjlighet att vara föräldralediga med sina barn, på t ex fredagar.
  • Ny taxa förskola/fritids diskuterades. Arbete pågår med detta och inget färdigt förslag finns i dagsläget. Det ska beslutas av fullmäktige i höst. Jag tycker att det är intressant att vidare utreda timtaxa, att man betalar för tiden man nyttjar. En stor risk med dagens maxtaxa är att det uppmuntrar till längre närvarotider för barnen, trots närvaroreglerna. Det finns helt enkelt inget incitament att minska närvarotiden när du betalar lika mycket i taxan för t ex 25 h som 40 h. I stället för att utgå från vad verksamheten kostar idag, 21 mkr, och resonera att vi måste få in förskoleavgifter för att täcka dessa kostnader så önskar jag att vi diskuterar vilken förskola vi vill ha vad gäller kvalitet, barngruppers storlek och lärartäthet och utifrån detta sedan se kostnaden och konstruera ett avgiftssystem.

Personal från Skräddarbackens förskolor, som vunnit det pedagogiska priset för sitt matematikprojekt, kom till oss och presenterade sin verksamhet. Här ser ni de glada pedagogerna 🙂 Det var allt från politiken  – i natt ska jag sova….

Höjdpunkter från barn- och bildningsnämnden 25 januari 2011

Ni kanske undrar vad vi i nämnden diskuterar och beslutar på våra möten. Jag tänkte ge er en inblick genom att efter varje möte ge er en kortfattad resumé över höjdpunkterna 🙂

Den här morgonen började med att jag och barnen var liiiite sena, barnen kom i tid till förskola/skola men jag kom några minuter sent. Järnvägsbommarna gick ner också precis framför näsan på mig… Eftersvettades en stund…

* Samtal med kommunens revisorer i 1 timme. De undrade t ex hur vi tänker kring våra utmaningar i kommunens största sektor som omfattar verksamhet från förskola till vuxenutbildning. Några punkter jag nämnde som utmaningar var att öka måluppfyllelsen/resultaten (som har en sjunkande trend i Borlänge), trygg lärmiljö/lugn och ro, förmågan att kunna möta alla elever (låg- som högpresterande) och lärprocessen (det har gått inflation i eget arbete på våra skolor). En annan sak vi diskuterade var hur vi kan öka lärarnas engagemang – så att de känner sig delaktiga i förändringsarbetet. Revisorerna undrade också lite hur vi arbetat i nämnden med frågan om ersättningslokalerna i Torsång.

* Ersättningslokaler i Torsång. Höstens långa följetong. Läget är att vi har lämnat in bygglov för ersättningsmoduler i Torsång och inte i Ornäs eftersom vi i majoritet inte anser det vara ett fullgott alternativ. Men i slutet av förra året dök Alsbäck upp som ett alternativ, lite komiskt faktiskt eftersom det var de undermåliga lokalerna i Alsbäck som fick sossarna att starta igång den här processen. Hur som helst. Källaren där kök och matsal ligger är i uselt skick så tanken är att sätta upp tillfälliga moduler för just kök och matsal, och bygglov har sökts även för detta. Ett krav som vi i Folkpartiet och Alliansen har drivit är att om vi går fram med alternativet i Alsbäck så ska vi snarast möjligt börja projektera för en permanent skola i Torsång. Därför lade jag också förslaget igår att vi startar igång en parallell process och uppdrar åt lämplig part att initiera arbetet med att ta fram förslag på tomter till en permanent skola i Torsång. Vi väntar nu på en teknisk konsekvensanalys av de prover som tagits i Alsbäck.

* Pedagogiska priset. Nämnden delar varje år ut 25 ooo kr till pedagoger som utmärkt sig enligt särskilda kriterier. I år gick priset till Skräddarbackens förskolors lokala matematikprojekt. Deras arbete är lovvärt med tanke på utmaningarna vi har att väcka  intresse för matte i tidiga åldrar och de har en bred målgrupp i sitt arbete också.

* Försäljning av förskolebuss. Sedan några år tillbaka har vi haft en förskola på hjul, Humlan. Den startades när vi satt i ett desperat läge att få fram förskoleplatser och jag tycker om konceptet. Barnen har fått en ur-och-skurpedagogik som de älskar. I det trängda ekonomiska läge som kommunen befinner sig så tvingas vi att prioritera och denna verksamhet är mycket dyrare än övrig förskoleverksamhet. Dessutom har dessa barn nu en permanent lokal på Östermalm så bussen är egentlig överflödig. Nämnden var      enig i beslutet men jag lyfte ändå frågan om att våga tänka utanför ramarna. Tänk om vi hade haft råd att ha kvar bussen och kunna nyttja den inom hela bildningssektorn, när skolorna vill åka ut på utflykter, kulturevenemang. För dyra kapitalkostnader var svaret. Ja, ja – men tänk om vi kunde våga tänka nytt, brett och vitt också…

* Aktuell kö till förskolan. 110 personer vill ha plats den 1 februari, ytterligare 30 den 1 mars, ytterligare 13 den 1 april och ytterligare 14 personer som vill ha plats den 1 maj. Med tanke på att förskolan Trollskogen öppnar i februari och att förskolan ScaDuMe i Torsång som också startar ser läget ut att vara under kontroll.

* Aktuell kö till SFI. 138 personer står just nu i kö för SFI-undervisning. Denna siffra bör minska när verksamheten kommer igång med eftermiddags- och kvällskurser.

Ytterligare punkter avhandlades också och jag uppmuntrar er gärna att gå in på http://www.borlange.se/Templates/BlgFileListing.aspx?id=10938 för att läsa fullständiga protokoll, där kan ni också se hela ärendelistan.

På återhörande! Nu ska jag så chili-frön. Ni vet väl att det dags att så pelargoner och chili redan nu? 🙂