Höjdpunkter från kommunfullmäktige 19/6 2012 – skolhusplan

Här kommer en första rapport från dagens fullmäktigesammanträde.

Framtida planering av för- och grundskola i Borlänge kommun/skolhusplan:

Mari Jonsson (s) är som socialdemokrat stolt över skolhusplanen. Mari gjorde också en bra redovisning av projektet – tack för det Mari. Det som slår mig är att det är väldigt enkelt för socialdemokraterna att se positiva beslut tagna i ENIGHET som sina egna…  men när det krisar vill man gärna påvisa att man sitter i minoritet…

Jag som liberal är också väldigt glad och stolt över förslaget till skolhusplan. Den visar på ett nytt pedagogiskt tänk, vikten av fräscha lokaler, ny teknik… Grunden för planen är många:

 1. Jag satt i barn- och skolnämnden även förra mandatperioden. Vi satt i en beställar-utförarorganisation som inte var helt lyckad. Vi såg hur resultaten sjönk, vi satt på otaliga analysmöten där nuläget hela tiden analyserades med tjänstemännen men jag har hela tiden efterfrågat och saknat åtgärderna. Saker föll mellan stolarna i den organisationen. Nu måste vi gå från snack till verkstad!
 2. Skolinspektionen var skarpa i sin kritik mot kommunen 2010. Skutan måste nu vändas..
 3. Mest tydlig styrning kommer dock från statligt håll, från Regeringen och Folkpartiet. Många reformer genomförs just nu:
 • Ny skollag med tydligare styrning mot ökad måluppfyllelse och kvalitet samt att alla barn och ungdomar i behov av särskilt stöd ska få det.
 • Nya läroplaner
 • Förstärkt elevhälsa
 • Förskolan är en egen skolform, vilket pekar på vikten av att grunden läggs i förskolan. Det måste vi värna!
 • Införande av lärarlegitimation för att höja läraryrkets status och stärka betygssättningen.
 • Nytt betygssystem.

Det behövs inte bara fräscha lokaler och ny teknik. Det behövs också fungerande lärprocesser. Det behövs ett tydligt ledarskap från både rektorer och lärare. Vi behöver lära mer av friskolorna. Hur lyckas friskolorna med sin kostnadseffektivitet?

Det ska enligt planen byggas många nya förskolor/skolor under de kommande 19 åren. Jag saknar dock tankarna kring konsekvenserna för vissa nuvarande skolor. Det ligger i sakens natur att vissa förskolor och skolor inte kommer att hålla måttet enligt planen. Tankar kring detta hade varit bra att ha med.

Kommunalrådet Jan Bohman (s) har kallat skolhusplanen för en vision. I min profession där jag jobbar med verksamhetsutveckling betecknas en vision som något ouppnåeligt. Låt inte denna skolhusplan bara bli en vision utan snarare en genomförandeplan. Låt oss skapa förutsättningar för att kunna genomföra den.

Låt oss gå från snack till verkstad!

Höjdpunkter från barn- och bildningsnämnden 23/5 -2012

Idag har nämnden haft sitt möte på den nybyggda förskolan Trollskogen på Tjärna ängar. Vilka lokaler och vilka härliga ungar! Bra initiativ, jag tycker att vi skulle ha fler, varför inte alla, våra möten ute i verksamheten.

Skolhusplan: Som ni säkert sett i tidningarna så är förslag till Skolhusplan klar och ska beslutas på fullmäktige i juni. Vi ser en modern skola framför oss där vi har skolor där människor bor. Planen pekar ut i vilka områden vi kommer att behöva skolor framöver, var det bör byggas nya skolor och vilka skolor som behöver renoveras utifrån befolkningsprognoser samt att en tidplan har satts upp för detta. Viktigt för oss liberaler är att snarast få till stånd en permanent skola i Torsång. Enligt planen kan spaden sättas i jorden i Torsång i höst för att stå klar om två år, höstterminen 2014. Total investeringsvolym som är planerad i den totala planen uppgår till 360 mkr utifrån dagens kostnadsbild. Torsångs skola beräknas kosta 60 mkr. Jag är inte trygg med det ekonomiska läget i kommunen med det underskott som även väntas i år. Så jag funderar på om tidplanen verkligen är realistisk i förhållande till investeringsutrymme. Jag blir lugn när jag ser att spaden sätts i jorden.

Ersättningslokaler i Alsbäck: I dagsläget väntar vi på bygglov för modulerna i Alsbäck. Taket på huvudbyggnaden är även reparerat i Alsbäck. Personalen i Alsbäck mår dock inte bra, vilket jag har full förståelse för, som de har misshandlats av s-majoriteten under det senaste decenniet, där de har tidigare fått flytta från mögelskadade lokaler i Torsång och Tomnäs till, som det skulle vara, en provisorisk lösning i Alsbäck. Jag tycker att det är viktigt att stort fokus just nu ges till psykosociala åtgärder för personalen och stöd till arbetslagen. Vi har nu 4! mätningar som visar att lokalerna är OK. Vi måste kunna lita på vad professionen säger i detta. Nu står vi fast vid Alsbäck tills Torsångs skola står klar.

Bokslutsprognos april 2012: Inför 2012 hade vi med oss ett underskott med -56,5 mkr. I prognosen för april ligger nu resultatet på -17,5 mkr. Mycket har således gjorts ute i verksamheterna men vi ska ner till minst noll i resultat. Det är gymnasiet och vuxenutbildningen som står för underskottet. Fortsatta diskussioner om besparingar kommer att ske. Samverkan är nödvändigt, många i personalen runt om på våra skolor är oroliga för vad som kommer att hända och vad besparingarna innebär för den enskilde.

Andra höjdpunkter:

 • Samlad skoldag för förskoleklassen: Alla förskoleklasser kommer från hösten att ha verksamhet måndag-fredag 8-13.30, dvs samma upplägg på alla skolor. Detta är dock inte en obligatorisk verksamhet, varför föräldrar fortfarande kommer att ha möjlighet att vara föräldralediga med sina barn, på t ex fredagar.
 • Ny taxa förskola/fritids diskuterades. Arbete pågår med detta och inget färdigt förslag finns i dagsläget. Det ska beslutas av fullmäktige i höst. Jag tycker att det är intressant att vidare utreda timtaxa, att man betalar för tiden man nyttjar. En stor risk med dagens maxtaxa är att det uppmuntrar till längre närvarotider för barnen, trots närvaroreglerna. Det finns helt enkelt inget incitament att minska närvarotiden när du betalar lika mycket i taxan för t ex 25 h som 40 h. I stället för att utgå från vad verksamheten kostar idag, 21 mkr, och resonera att vi måste få in förskoleavgifter för att täcka dessa kostnader så önskar jag att vi diskuterar vilken förskola vi vill ha vad gäller kvalitet, barngruppers storlek och lärartäthet och utifrån detta sedan se kostnaden och konstruera ett avgiftssystem.

Personal från Skräddarbackens förskolor, som vunnit det pedagogiska priset för sitt matematikprojekt, kom till oss och presenterade sin verksamhet. Här ser ni de glada pedagogerna 🙂 Det var allt från politiken  – i natt ska jag sova….