Löfvens tomma ord om barngruppernas storlek

Stefan Löfven lovade mindre barngrupper i sitt tal i Almedalen i söndags. Hur ser det då ut i socialdemokratiskt styrda kommuner? Tja, det ser inte så bra ut. Både Göteborg och Malmö snittar med 17,6 barn per grupp medan alliansstyrda Stockholm snittar strax under 15 barn (14,8) per grupp.

Hur ser det då ut i Borlänge? kan man undra. Tja, det ser ännu sämre ut där. 2010 låg Borlänge på 17,2 barn/grupp men den siffran har ökat till över 18 för 2013. Vi har från Folkpartiets sida länge drivit frågan att inrätta ett maxtak i enlighet med Skolverkets tidigare rekommendationer och vi liberaler fick senast ett nej från S under förra mandatperioden. Sedan dess har barngrupperna ökat i takt med att förskolekön växer.
Förra året behandlades en motion från KD med samma önskan, vilken jag drev hårt för Alliansens räkning i barn- och bildningsnämnden, och då blev svaret från den socialdemokratiska kommunledningen att:

1. Skolverket har inga rekommendationer om maxtak för barngruppernas storlek varför några sådana inte går att använda och att
2. barngruppernas storlek inte är ett reellt problem för barn är frånvarande av olika anledningar ändå pga sjukdom, ledighet osv. så barngrupperna skulle av den anledningen vara relativt sett bra i Borlänge.

På länken : DT: debatt om barngruppernas storlek kan ni läsa mer om vad Mari Jonsson, ordförande i Borlänges barn- och bildningsnämnd förra året ansåg om barngruppers storlek.
Bl a sade hon: – Små grupper med hög personaltäthet behöver inte betyda högre kvalité.
Det verkar bli en kovändning nu då när partiledaren lovar statsbidrag.

Kommunals S-klubb i Borlänge har även motionerat till Borlänge arbetarkommun i frågan och de vill gå ännu längre men där gick de bet. Klicka på länken för att läsa motionen: Kommunals S-klubb motion om minskade barngrupper

I min roll som förskole/skolpolitiker har jag mycket kontakt med föräldrar och med personal. Deras bild av barngrupperna är en annan. I min roll som förälder kan jag inte göra annat än att hålla med.
Personalen gör ett kanonjobb utifrån de förutsättningar som de har. Det framgår med tydlighet att om ska vi ha en förskola med den pedagogiska kvalitet som vi vill ha enligt vår ambitiösa läroplan, då behöver grupperna minskas på sina håll och som det verkar mest i de socialdemokratiska kommunerna. Det Löfvens partivänner inte fixat rent kommunalekonomiskt ska nu alltså lösas med statsbidrag.

I december tog Skolverket bort sina rekommendationer om maxtak med motiveringen att Sveriges kommuner är för dåliga på att följa dem. I stället har det införts att kommunerna ska utgå från barnens bästa och de ska göra en barnkonsekvensanalys när man sätter ihop grupperna. Tanken är att kommunerna ska se mer till gruppernas sammansättning och de behov som barnen har i stället för att stirra sig blinda på ett tak. Det låter bra om det funkar men frågan är om det räcker i den hårda kommunala prioriteringen. Skolverkets rekommendationer kan ni läsa mer om på bifogad länk.

Det som är intressant i Borlänges fall och med det motionssvaret som gavs förra året var att det faktiskt vid den tidpunkten fanns en rekommendation om maxtak, vilket vi från Alliansens sida hävdade men det hjälpte föga. Socialdemokraterna i Borlänge har inte heller en plan för att påbörja arbetet med att minska grupperna. Jag antar att de förlitar sig på att Löfven ska fixa den biffen.

Någon sade en gång att man inte ska kacka i sitt eget bo. Jag undrar om vi ska skicka lite dasspapper till Löfven. Städa upp på hemmaplan först om ni vill göra politiska poänger. Studera alliansstyrda Stockholm som ett praktexempel på vad som ska göras. Jag bokar gärna in ett besök hos Skolborgarrådet Lotta Edholm så ni får lära er. Här kan ni läsa om vad Lotta skriver kring minskande barngrupper i Stockholms förskolor.

Nu är jag för övrigt på plats i Almedalen. Första gången för mig och mina reflektioner kommer under veckan.

Må väl
Liberala hälsningar från Monica

20140701-023324-9204893.jpg<

Är det dag(s) att vakna nu?

Replik

Mari Jonsson (s), barn- och bildningsnämndens ordförande beskriver i dalatidningarna vad de vill göra med skolan efter valet. Mari är ambitiös och det är bra. Borlänges barn och ungdomar förtjänar det allra bästa. Hur trovärdiga är då Socialdemokraterna i den här frågan? I Sverige har Alliansen i modern tid styrt en kort period på 70-talet, en kort period på 90-talet och de senaste åtta åren. I Borlänge har Folkpartiet och Alliansen aldrig fått chansen att styra. Att skylla på nuvarande utbildningsminister hjälper föga. Socialdemokraterna har regerat Borlänge i 70 år. Skolan styrs av kommunerna och S i Borlänge har misslyckats kapitalt med att fånga upp barn och ungdomar i behov av särskilt stöd vilket har skapat en väg till utanförskap.

Folkpartiet och Alliansregeringen har under de senaste åtta åren inlett en total omläggning av skolan med en tydligare inriktning mot kunskap, ökad arbetsro och höjning av lärarnas status. S har i riksdagen röstat emot alla lagda reformer.

De åtgärder som Mari beskriver i artikeln är ren folkpartipolitik. Kvalitetshöjning, ökad lärartäthet, mindre klasser, ökad fortbildning för lärarna, läxhjälp, sommarskola, ökad trygghet för barnen, satsning på elevhälsan, förskola på obekväm arbetstid (nattis), en gymnasieskola-, yrkesutbildning och högskola med högsta kvalitet är frågor som Folkpartiet drivit under mycket lång tid.

Det gläder mig att S har tagit intryck av fp som skolparti och av utbildningsminister Jan Björklund som de så ofta kritiserar.

Två saker glömde du dock Mari.

1: Lärarna. Folkpartiet i Borlänge kommer att ta sitt kommunala ansvar och verka för höjda lärarlöner. På så vis höjer vi lärarnas status och lockar hit fler yrkesskickliga lärare.

2: Programmet för Framtidens skola som du skryter om med nybyggnation, ändamålsenliga lokaler och digitala hjälpmedel antogs i full enighet av alla partier i kommunfullmäktige.

Borlängebor, det är snart dags att välja. Vågar ni än en gång chansa på Socialdemokraterna? Tänk om något annat är möjligt?

 

förstatliga skolanfp-knapp-1-shadow

Höjdpunkter från kommunfullmäktige 19/6 2012 – skolhusplan

Här kommer en första rapport från dagens fullmäktigesammanträde.

Framtida planering av för- och grundskola i Borlänge kommun/skolhusplan:

Mari Jonsson (s) är som socialdemokrat stolt över skolhusplanen. Mari gjorde också en bra redovisning av projektet – tack för det Mari. Det som slår mig är att det är väldigt enkelt för socialdemokraterna att se positiva beslut tagna i ENIGHET som sina egna…  men när det krisar vill man gärna påvisa att man sitter i minoritet…

Jag som liberal är också väldigt glad och stolt över förslaget till skolhusplan. Den visar på ett nytt pedagogiskt tänk, vikten av fräscha lokaler, ny teknik… Grunden för planen är många:

  1. Jag satt i barn- och skolnämnden även förra mandatperioden. Vi satt i en beställar-utförarorganisation som inte var helt lyckad. Vi såg hur resultaten sjönk, vi satt på otaliga analysmöten där nuläget hela tiden analyserades med tjänstemännen men jag har hela tiden efterfrågat och saknat åtgärderna. Saker föll mellan stolarna i den organisationen. Nu måste vi gå från snack till verkstad!
  2. Skolinspektionen var skarpa i sin kritik mot kommunen 2010. Skutan måste nu vändas..
  3. Mest tydlig styrning kommer dock från statligt håll, från Regeringen och Folkpartiet. Många reformer genomförs just nu:
  • Ny skollag med tydligare styrning mot ökad måluppfyllelse och kvalitet samt att alla barn och ungdomar i behov av särskilt stöd ska få det.
  • Nya läroplaner
  • Förstärkt elevhälsa
  • Förskolan är en egen skolform, vilket pekar på vikten av att grunden läggs i förskolan. Det måste vi värna!
  • Införande av lärarlegitimation för att höja läraryrkets status och stärka betygssättningen.
  • Nytt betygssystem.

Det behövs inte bara fräscha lokaler och ny teknik. Det behövs också fungerande lärprocesser. Det behövs ett tydligt ledarskap från både rektorer och lärare. Vi behöver lära mer av friskolorna. Hur lyckas friskolorna med sin kostnadseffektivitet?

Det ska enligt planen byggas många nya förskolor/skolor under de kommande 19 åren. Jag saknar dock tankarna kring konsekvenserna för vissa nuvarande skolor. Det ligger i sakens natur att vissa förskolor och skolor inte kommer att hålla måttet enligt planen. Tankar kring detta hade varit bra att ha med.

Kommunalrådet Jan Bohman (s) har kallat skolhusplanen för en vision. I min profession där jag jobbar med verksamhetsutveckling betecknas en vision som något ouppnåeligt. Låt inte denna skolhusplan bara bli en vision utan snarare en genomförandeplan. Låt oss skapa förutsättningar för att kunna genomföra den.

Låt oss gå från snack till verkstad!