Höjdpunkter från kommunfullmäktige 19/6 2012 – skolhusplan

Här kommer en första rapport från dagens fullmäktigesammanträde.

Framtida planering av för- och grundskola i Borlänge kommun/skolhusplan:

Mari Jonsson (s) är som socialdemokrat stolt över skolhusplanen. Mari gjorde också en bra redovisning av projektet – tack för det Mari. Det som slår mig är att det är väldigt enkelt för socialdemokraterna att se positiva beslut tagna i ENIGHET som sina egna…  men när det krisar vill man gärna påvisa att man sitter i minoritet…

Jag som liberal är också väldigt glad och stolt över förslaget till skolhusplan. Den visar på ett nytt pedagogiskt tänk, vikten av fräscha lokaler, ny teknik… Grunden för planen är många:

  1. Jag satt i barn- och skolnämnden även förra mandatperioden. Vi satt i en beställar-utförarorganisation som inte var helt lyckad. Vi såg hur resultaten sjönk, vi satt på otaliga analysmöten där nuläget hela tiden analyserades med tjänstemännen men jag har hela tiden efterfrågat och saknat åtgärderna. Saker föll mellan stolarna i den organisationen. Nu måste vi gå från snack till verkstad!
  2. Skolinspektionen var skarpa i sin kritik mot kommunen 2010. Skutan måste nu vändas..
  3. Mest tydlig styrning kommer dock från statligt håll, från Regeringen och Folkpartiet. Många reformer genomförs just nu:
  • Ny skollag med tydligare styrning mot ökad måluppfyllelse och kvalitet samt att alla barn och ungdomar i behov av särskilt stöd ska få det.
  • Nya läroplaner
  • Förstärkt elevhälsa
  • Förskolan är en egen skolform, vilket pekar på vikten av att grunden läggs i förskolan. Det måste vi värna!
  • Införande av lärarlegitimation för att höja läraryrkets status och stärka betygssättningen.
  • Nytt betygssystem.

Det behövs inte bara fräscha lokaler och ny teknik. Det behövs också fungerande lärprocesser. Det behövs ett tydligt ledarskap från både rektorer och lärare. Vi behöver lära mer av friskolorna. Hur lyckas friskolorna med sin kostnadseffektivitet?

Det ska enligt planen byggas många nya förskolor/skolor under de kommande 19 åren. Jag saknar dock tankarna kring konsekvenserna för vissa nuvarande skolor. Det ligger i sakens natur att vissa förskolor och skolor inte kommer att hålla måttet enligt planen. Tankar kring detta hade varit bra att ha med.

Kommunalrådet Jan Bohman (s) har kallat skolhusplanen för en vision. I min profession där jag jobbar med verksamhetsutveckling betecknas en vision som något ouppnåeligt. Låt inte denna skolhusplan bara bli en vision utan snarare en genomförandeplan. Låt oss skapa förutsättningar för att kunna genomföra den.

Låt oss gå från snack till verkstad!

Äntligen! Rättvisare skolskjutsregler i Borlänge!

Den nya skollagen som börjar gälla 1 juli 2011 öppnar nu äntligen upp för att förändringar kan göras i Borlänge kommun som rör kommunernas skyldighet att anordna kostnadsfri skolskjuts. Många föräldrar är upprörda över att deras barn inte får tillgång till skolskjuts när de valt annan skola än till den som anvisats i upptagningsområdet. När skolskjutsreglementet klubbades 2009, lade Folkpartiet och Alliansen fram ett eget förslag som gick ut på att den elev som har rätt till skolskjuts till anvisad skola även ska ha rätt till skolskjuts när man väljer annan fristående eller kommunal skola i kommunen. Vid barn- och bildningsnämndens sammanträde den 18 mars kommer nämnden äntligen att behandla en revidering av skolskjutsreglementet i Borlänge kommun.

– Äntligen backar Socialdemokraterna och Miljöpartiet vad gäller skolskjutsreglementet i Borlänge kommun. Den tidigare begränsningen har drabbat elever som gör ett aktivt val av skola och de tidigare reglerna har därför motverkat det fria valet säger vice ordförande i nämnden Monica Lundin (fp).

 – En bra utbildning är en rättighet för alla barn och ungdomar, oavsett var de bor och oavsett vad de har för behov. Därför är det självklart att kommunen skall stå för skolskjutskostnaderna när man uppfyller avståndsbestämmelserna. Vår syn är att vi vill underlätta för eleverna att välja skola, inte krångla till det som Socialdemokraterna och Miljöpartiet har gjort hittills. Skolvalet skall inte vara en ekonomisk fråga utan en fråga om vilken skola som elever och föräldrar anser bäst för varje elev. Beslut i skolskjutsfrågor ska även kunna överklagas, vilket är positivt avslutar Monica Lundin (fp).

Monica Lundin (fp), vice ordförande barn- och bildningsnämnden