Höjdpunkter från kommunfullmäktige 19/6 2012 – skolhusplan

Här kommer en första rapport från dagens fullmäktigesammanträde.

Framtida planering av för- och grundskola i Borlänge kommun/skolhusplan:

Mari Jonsson (s) är som socialdemokrat stolt över skolhusplanen. Mari gjorde också en bra redovisning av projektet – tack för det Mari. Det som slår mig är att det är väldigt enkelt för socialdemokraterna att se positiva beslut tagna i ENIGHET som sina egna…  men när det krisar vill man gärna påvisa att man sitter i minoritet…

Jag som liberal är också väldigt glad och stolt över förslaget till skolhusplan. Den visar på ett nytt pedagogiskt tänk, vikten av fräscha lokaler, ny teknik… Grunden för planen är många:

  1. Jag satt i barn- och skolnämnden även förra mandatperioden. Vi satt i en beställar-utförarorganisation som inte var helt lyckad. Vi såg hur resultaten sjönk, vi satt på otaliga analysmöten där nuläget hela tiden analyserades med tjänstemännen men jag har hela tiden efterfrågat och saknat åtgärderna. Saker föll mellan stolarna i den organisationen. Nu måste vi gå från snack till verkstad!
  2. Skolinspektionen var skarpa i sin kritik mot kommunen 2010. Skutan måste nu vändas..
  3. Mest tydlig styrning kommer dock från statligt håll, från Regeringen och Folkpartiet. Många reformer genomförs just nu:
  • Ny skollag med tydligare styrning mot ökad måluppfyllelse och kvalitet samt att alla barn och ungdomar i behov av särskilt stöd ska få det.
  • Nya läroplaner
  • Förstärkt elevhälsa
  • Förskolan är en egen skolform, vilket pekar på vikten av att grunden läggs i förskolan. Det måste vi värna!
  • Införande av lärarlegitimation för att höja läraryrkets status och stärka betygssättningen.
  • Nytt betygssystem.

Det behövs inte bara fräscha lokaler och ny teknik. Det behövs också fungerande lärprocesser. Det behövs ett tydligt ledarskap från både rektorer och lärare. Vi behöver lära mer av friskolorna. Hur lyckas friskolorna med sin kostnadseffektivitet?

Det ska enligt planen byggas många nya förskolor/skolor under de kommande 19 åren. Jag saknar dock tankarna kring konsekvenserna för vissa nuvarande skolor. Det ligger i sakens natur att vissa förskolor och skolor inte kommer att hålla måttet enligt planen. Tankar kring detta hade varit bra att ha med.

Kommunalrådet Jan Bohman (s) har kallat skolhusplanen för en vision. I min profession där jag jobbar med verksamhetsutveckling betecknas en vision som något ouppnåeligt. Låt inte denna skolhusplan bara bli en vision utan snarare en genomförandeplan. Låt oss skapa förutsättningar för att kunna genomföra den.

Låt oss gå från snack till verkstad!