Allergiavdelningen Humlan – beslut om bevarande rivs upp av s, v, mp och ofa

Inför barn- och bildningsnämndens möte den 20 maj fick jag vetskap om att nedläggning av allergiavdelningen på förskolan Skräddaren i Skräddarbacken hade diskuterats i verksamheten. På mötet lyfte jag då frågan hur detta kommer sig då jag fått information att det finns barn som har fortsatt behov av allergianpassad förskola. Svaret jag då fick av skolchef var att det inte finns något behov och att det inte skulle vara några problem för de barn som är inskrivna på avdelningen att gå på vanlig förskoleavdelning.

Den 28 maj höll barn- och bildningsnämnden ett extrainsatt nämndmöte för att besluta om åtgärder för att få budget i balans för 2015. Som en besparingsåtgärd dyker då allergiavdelningen upp där förslag till beslut lyder:

”Anpassa allergiavdelningen till att även fungera som en vanlig förskoleavdelning för att minska föreskolekön”. 

Efter att jag inför mötet haft mer kontakt med olika människor motsatte jag mig det hela eftersom det faktiskt finns ett behov trots vad tjänstemännen säger. 3 av de befintliga barnen har fortsatt behov av allergiavdelning. Så med stöd av Alliansen motsatte jag mig detta och lade ändringsyrkande som i diskussion med majoriteten blev följande beslut:

”Bevara allergiavdelningen till förmån för allergiska barn samt se över möjligheterna att utöka antalet barn utan att det ökar risken för ohälsa pga allergier. ”

Hela tanken för mig är att det fortsatt ska vara möjligt att ta in andra barn på allergiavdelningen under förutsättning att det inte förvärrar allergin för de barn som redan är inskrivna där. Jag tror att det är smartare att ha EN förskoleavdelning med utbildad personal inom området i stället för att placera ut allergiska barn i ordinära verksamheter där det då läggs på den förskolepersonalen att hantera det.
Glädjen var stor men kortvarig. På nästa möte, barn- och bildningsnämndens arbetsutskott den 3 juni, hade majoriteten bestående av S, MP, V och OFA ändrat sig pga att det tillkommit ny information från tjänstemännen. 

Det tagna beslutet skulle rivas upp och beslut om ev allergiavdelningar ska tas av verksamheten, dvs tjänstemännen. Tjänstemännen hävdar fortsatt att det inte är några problem att placera ut barnen och facklig samverkan har redan skett med befintlig personal. På min fråga huruvida de har diskuterat det hela med föräldrarna fick jag svävande svar. Jag yrkade naturligtvis avslag men blev nedröstad. 

Efter mötet har jag talat med förälder till två av de allergiska barnen och han berättar att de har fått information via en papperslapp. Är det alltså så Borlänge kommun kommunicerar med föräldrar? Är det alltså så Borlänge kommun hanterar barn när det finns särskilda behov med i bilden? Föräldrarna menar att barnen kommer bli sjuka av att vistas i annan miljö och att det kommer visa sig i form av ökade sjukdagar för barnet och VAB-dagar för föräldrarna. De svävar i ovisshet i hela situationen och frågar MIG vad det är som pågår. Det undrar jag också: vad är det som pågår Borlänge? Skärpning!

Jag känner igen fenomenet att lägga över beslut till tjänstemännen/verksamheten. Det har hänt förr. Stängningen av Alsbäcks skola sköts över till tjänstemännen när vi politiker i oppositionen riskerade ta ett, enligt S, felaktigt beslut. Beslut om detaljerad fördelning av resurser har lagts ut på delegation till tjänstemän, så även delegation om tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd. Dessa två sistnämnda åtgärderna har föranlett revisionsfirman PWC att påpeka att politikerna i ökad grad har avhänt sig möjligheterna till ökad kontroll och delaktighet. 

Jag frågar mig vad vi politiker i slutänden ska besluta om. Det är ändock så att vi fritidspolitiker till slut sitter där med ansvaret för verksamheten vem som än tar besluten. Det blir löjeväckande att som fritidspolitiker fatta beslut om övergripande resurser till förskola, skola och gymnasium och sedan släppa viktiga beslut på delegation till tjänstemännen när fortfarande jag sitter med ansvaret. Det finns tre ord för det: tjänstemannastyre och demokratiskt underskott.

Skärpning Borlänge kommun!

Monica Lundin (fp)
2:e vice ordförande Barn- och bildningsnämnden

Höjdpunkter från barn- och bildningsnämnden 25 januari 2011

Ni kanske undrar vad vi i nämnden diskuterar och beslutar på våra möten. Jag tänkte ge er en inblick genom att efter varje möte ge er en kortfattad resumé över höjdpunkterna 🙂

Den här morgonen började med att jag och barnen var liiiite sena, barnen kom i tid till förskola/skola men jag kom några minuter sent. Järnvägsbommarna gick ner också precis framför näsan på mig… Eftersvettades en stund…

* Samtal med kommunens revisorer i 1 timme. De undrade t ex hur vi tänker kring våra utmaningar i kommunens största sektor som omfattar verksamhet från förskola till vuxenutbildning. Några punkter jag nämnde som utmaningar var att öka måluppfyllelsen/resultaten (som har en sjunkande trend i Borlänge), trygg lärmiljö/lugn och ro, förmågan att kunna möta alla elever (låg- som högpresterande) och lärprocessen (det har gått inflation i eget arbete på våra skolor). En annan sak vi diskuterade var hur vi kan öka lärarnas engagemang – så att de känner sig delaktiga i förändringsarbetet. Revisorerna undrade också lite hur vi arbetat i nämnden med frågan om ersättningslokalerna i Torsång.

* Ersättningslokaler i Torsång. Höstens långa följetong. Läget är att vi har lämnat in bygglov för ersättningsmoduler i Torsång och inte i Ornäs eftersom vi i majoritet inte anser det vara ett fullgott alternativ. Men i slutet av förra året dök Alsbäck upp som ett alternativ, lite komiskt faktiskt eftersom det var de undermåliga lokalerna i Alsbäck som fick sossarna att starta igång den här processen. Hur som helst. Källaren där kök och matsal ligger är i uselt skick så tanken är att sätta upp tillfälliga moduler för just kök och matsal, och bygglov har sökts även för detta. Ett krav som vi i Folkpartiet och Alliansen har drivit är att om vi går fram med alternativet i Alsbäck så ska vi snarast möjligt börja projektera för en permanent skola i Torsång. Därför lade jag också förslaget igår att vi startar igång en parallell process och uppdrar åt lämplig part att initiera arbetet med att ta fram förslag på tomter till en permanent skola i Torsång. Vi väntar nu på en teknisk konsekvensanalys av de prover som tagits i Alsbäck.

* Pedagogiska priset. Nämnden delar varje år ut 25 ooo kr till pedagoger som utmärkt sig enligt särskilda kriterier. I år gick priset till Skräddarbackens förskolors lokala matematikprojekt. Deras arbete är lovvärt med tanke på utmaningarna vi har att väcka  intresse för matte i tidiga åldrar och de har en bred målgrupp i sitt arbete också.

* Försäljning av förskolebuss. Sedan några år tillbaka har vi haft en förskola på hjul, Humlan. Den startades när vi satt i ett desperat läge att få fram förskoleplatser och jag tycker om konceptet. Barnen har fått en ur-och-skurpedagogik som de älskar. I det trängda ekonomiska läge som kommunen befinner sig så tvingas vi att prioritera och denna verksamhet är mycket dyrare än övrig förskoleverksamhet. Dessutom har dessa barn nu en permanent lokal på Östermalm så bussen är egentlig överflödig. Nämnden var      enig i beslutet men jag lyfte ändå frågan om att våga tänka utanför ramarna. Tänk om vi hade haft råd att ha kvar bussen och kunna nyttja den inom hela bildningssektorn, när skolorna vill åka ut på utflykter, kulturevenemang. För dyra kapitalkostnader var svaret. Ja, ja – men tänk om vi kunde våga tänka nytt, brett och vitt också…

* Aktuell kö till förskolan. 110 personer vill ha plats den 1 februari, ytterligare 30 den 1 mars, ytterligare 13 den 1 april och ytterligare 14 personer som vill ha plats den 1 maj. Med tanke på att förskolan Trollskogen öppnar i februari och att förskolan ScaDuMe i Torsång som också startar ser läget ut att vara under kontroll.

* Aktuell kö till SFI. 138 personer står just nu i kö för SFI-undervisning. Denna siffra bör minska när verksamheten kommer igång med eftermiddags- och kvällskurser.

Ytterligare punkter avhandlades också och jag uppmuntrar er gärna att gå in på http://www.borlange.se/Templates/BlgFileListing.aspx?id=10938 för att läsa fullständiga protokoll, där kan ni också se hela ärendelistan.

På återhörande! Nu ska jag så chili-frön. Ni vet väl att det dags att så pelargoner och chili redan nu? 🙂