Debatt: Varje barn i Dalarna ska garanteras god skolgång

Varje utsatt barn i Dalarna ska ha en framtid fylld av möjligheter. Det förutsätter att vi garanterar alla barn en riktigt god skolgång.

Skolan har börjat, lärare och elever är igång igen.

Socialtjänsten och Socialtjänstlagen måste rikta ett strålkastarljus på barnens skolsituation. Foto: TT
Socialtjänsten och Socialtjänstlagen måste rikta ett strålkastarljus på barnens skolsituation. Foto: TT

”Får vi alla ungar att gå klart skolan har vi löst mycket” – sa fritidsledaren på träffen om barn i utsatta situationer.

Socialtjänsten behöver få ett lagstadgat uppdrag att vända på varje sten och hitta alla kreativa sätt för att utsatta barn ska ta sig till skolan

Det är alldeles rätt! Det finns så mycket erfarenhet av detta hos lärare och andra i skolan. Tid och engagemang läggs på barnen, samarbete sker med socialtjänsten, orosanmälningar görs, föräldrar engageras. Specialteam utvecklas för att arbeta med hemmasittare. Projekt startas och goda resultat uppnås men det kan inte stå och falla med eldsjälarna. De är nödvändiga men de måste ha lagen i ryggen när de utvecklar livsviktigt samarbete.

Barnen som klarar skolan har större chanser i livet på otaliga sätt. Skolverket konstaterar att det finns starka samband mellan skolnärvaro, skolprestationer och psykisk hälsa. Forskning visar övertygande att misslyckad skolgång ökar risken för att senare drabbas av ohälsa, sociala problem och kriminalitet. Ändå nämner inte dagens lagstiftning skolfrånvaro som en riskfaktor i barns liv.

Socialtjänsten och Socialtjänstlagen måste helt enkelt rikta ett strålkastarljus på barnens skolsituation.

Idag finns en lucka i lagen. Missbruk, spelmissbruk, kriminalitet, skadliga miljöer, ogynnsam utveckling, utsatthet nämns som viktiga områden att bevaka och aktivt motverka. Men inte ett ord om skolan, trots att skolan är en avgörande del av skyddsnätet vi är skyldiga dessa barn.

Liberalerna föreslår därför att Socialtjänstlagen utökas med uppdraget att socialnämnder över hela landet aktivt ska arbeta för att tidigt förebygga skolfrånvaro och motverka en avbruten skolgång.

Socialtjänsten behöver få ett lagstadgat uppdrag att vända på varje sten och hitta alla kreativa sätt för att utsatta barn ska ta sig till skolan. Detalj för detalj, termin efter termin, krävs ett långsiktigt engagemang för barn och unga för att byta utsatthet och hopplöshet mot delaktighet och framtidstro. Detta måste Socialtjänstlagen ovillkorligt säkra. Sverige ska vara möjligheternas land för alla barn.

Juno Blom

barnrättspolitisk talesperson (L)

Lina Nordquist

socialpolitisk talesperson (L)

Anna-Maria Norén, Mora

representant i Socialtjänstutredningens politiska referensgrupp (L)

Monica Lundin, Borlänge

ordförande Dalarna (L)

Juno Blom (L).
Juno Blom (L).
Lina Nordquist (L).
Lina Nordquist (L).
Anna-Maria Norén (L).
Anna-Maria Norén (L).
Monica Lundin (L).
Monica Lundin (L).

Publicerades i Dalademokraten 18 september 2020

Debatt: Skydda barn från våld och förtryck

Sverige är inte så bra på att skydda barn som vi vill tro. Därför har Liberalerna krävt ett tydligt nationellt ledarskap för att stoppa våld, förtryck och övergrepp som drabbar barn. Nu ska regeringen utarbeta en nationell strategi för att bekämpa våld mot barn.

”Liberalerna i Dalarna kommer vara en vakthund för varje barns trygghet”, skriver debattörerna. Foto: TT

Sverige gick först med att införa lag mot aga för 40 år sedan. Det ledde till en förbättring men nu måste staten agera kraftfullt för att stoppa våldet som drabbar barn. 

Den som hotar eller slår ett barn ska mötas av samhällets fulla motstånd

Den här våren har vi alla berörts djupt av det som drabbade treåriga Esmeralda, ”Lilla hjärtat”. Hon sveks totalt av samhället och berövades livet när hon inte fick bo kvar på sitt familjehem.

Liberalerna har arbetat intensivt för att stärka lagstiftningen så att den på riktigt skyddar våra allra mest utsatta barn. 

Vi vägrar acceptera att så många barn och unga drabbas av olika former av hot och våld. Politiken jobbar i dag i stuprör. 

Ett av de första kraven som Nyamko Sabuni hade som ny partiledare var en nationell strategi för att bekämpa våld mot barn. Det är ett helhetsgrepp mot vuxnas våld mot barn men också de övergrepp och rån där barn utsätts av andra barn. 

Äntligen har regeringen lyssnat på Liberalerna och ska utarbeta en sådan strategi. Det räcker inte med enskilda lagskärpningar och projekt. De allra mest utsatta barnen faller mellan stolarna och glöms bort när departement och myndigheter jobbar i stuprör och utan ett tydligt barnrättsperspektiv.

Strategin ska omfatta all den våldsutsatthet barn riskerar att utsättas för såsom i hemmet, I skolan, på nätet, på institutioner, i bostadsområdet och på allmän plats. Utsatta barns stöd måste stärkas och bli likvärdigt över landet. På grund av hedersförtryckets särskilda aspekter behöver strategin också ha ett tydligt fokus på barn som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.  Inga utsatta barn ska vara utlämnade till eldsjälar och välvilliga myndighetspersoner. Politiken måste ta ansvar och göra allt som står i sin makt för att säkerställa att varje utsatt barn ska få tillgång till trygga uppväxtvillkor och sina grundläggande fri- och rättigheter. 

Liberalerna i Dalarna kommer vara en vakthund för varje barns trygghet. Den som hotar eller slår ett barn ska mötas av samhällets fulla motstånd. Frihet och trygghet går hand i hand.

Att investera i våra barn är den viktigaste investeringen för framtiden!

Juno Blom (L)

Partisekreterare och barnrättspolitisk talesperson

Monica Lundin (L)

Förbundsordförande Liberalerna Dalarna

Jessica Hellström (L)

Ordförande Liberala Kvinnor Dalarna 

Publicerad i Dalademokraten 17 juli 2020

Att bryta hedersrelaterat förtryck – en av vår tids största frihetsfrågor

De senaste åren har hundratals barn förts ut ur landet för att giftas bort mot sin vilja. Det är bara toppen av ett isberg. I Sverige lever hundratusentals unga under hedersförtryck. Att bryta det hedersrelaterade förtrycket är en av vår tids största frihetsfrågor. Det handlar om att alla, oavsett kön och oavsett familjebakgrund, ska kunna få bestämma över sitt eget liv och sin framtid. Hedersförtryck är ett problem som är utbrett över hela landet, även i Dalarna. Det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck tar varje år emot hundratals samtal till deras stödtelefon. Under första halvåret 2019 var 18 ärenden från Dalarna. Utsattheten handlar bland annat om barnäktenskap, grovt fysiskt våld, omfattande kontroll och begränsning av den utsattes vardag och liv. Detta kan vi inte blunda för.

Debatten har de senaste åren förändrats i en riktning där det blivit lättare att lyfta problematiken men det har saknats en tydlig vilja att gå till botten med problemen. Vår hållning är glasklar: barn och ungas rättigheter får aldrig kompromissas bort med hänsyn till religion eller kultur.

Därför är vi glada över de liberala satsningar för att bekämpa hedersförtrycket som presenterades i höstbudgeten. Det handlar om att satsa på kompetenshöjande åtgärder riktade mot bland annat rättsväsendet, kriminalvården, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, utbildningsväsendet samt insatser inom asylmottagandet. Tack vare Liberalernas krav i budgetförhandlingarna blir satsningar mot hedersförtryck om totalt 165 miljoner möjliga under mandatperioden.

Arbetet mot hedersförtrycket måste ske långsiktigt och bygga på kunskap. För Liberalerna har det därför även varit centralt att driva på för att permanenta kompetensteamet vid Länsstyrelsen i Östergötland. Teamet arbetar med att ge råd och stöd till yrkesverksamma och har den kunskap som krävs i det fortsatta arbetet. Att permanenta kompetensteamet och dess arbete var också något Liberalerna drev igenom i Januariavtalet. Det kommer innebära att deras viktiga arbete kan fortsätta.

Liberaler har med Nyamko Sabuni i spetsen varit pådrivande i många år för att bekämpa förtrycket av barn och unga som leder i hedersmiljöer. Den här kampen är vår tids största jämställdhetsutmaning och det behövs krafttag för att vända utvecklingen.

Sverige ska vara möjligheternas land. Varenda människa ska ha möjlighet att bestämma över sitt eget liv och sin framtid. Det finns ingen viktigare uppgift för oss politiker än att arbeta för det.

Juno Blom (L)

Partisekreterare Liberalerna

Monica Lundin (L)

Ordförande Liberalerna i Dalarna

Debattartikel införd i Dalarnas Tidningar 11 september 2019

vemduvillvara