Debatt: Öppenhet och insyn måste råda kring skolstatistik

Sedan den 1 september är det inte längre möjligt för skolmyndigheterna att samla in och redovisa statistik och annan grundläggande information om kommunala respektive fristående skolor. Bakgrunden till detta är att Statistiska Centralbyrån, SCB, vintern 2019 beslutade om en ny tolkning av lagstiftningen kring sekretess och vad som ska anses utgöra affärshemligheter.

Det är inte acceptabelt att vi har ett regelverk som får minst sagt tokiga effekter för hela landet.
Det är inte acceptabelt att vi har ett regelverk som får minst sagt tokiga effekter för hela landet.

Direkt när detta beslut fattades lämnade vi från Liberalerna in en skriftlig fråga till utbildningsministern med krav på åtgärder för att snabbt hantera problemet. Det är inte acceptabelt att vi har ett regelverk som får minst sagt tokiga effekter för hela landet.

När detta prövades i domstolen fick SCB rätt och konsekvenserna måste vi nu hantera politiskt. Värt att nämna här är att varken friskolorna, de kommunala skolorna eller någon annan önskar sig detta.

Uppgifter om skolan ska aldrig kunna hemligstämplas med hänsyn till affärshemligheter

Liberalerna menar att grundläggande information om hur det går för eleverna som uppgifter om betygsresultat, information om deras kunskapsutveckling självklart ska vara offentlig och tillgänglig för insamling. Det gäller också viktiga kvalitetsindikatorer som lärarbehörighet, lärartäthet men också hur den socioekonomiska sammansättningen ser ut på skolan. Det sistnämnda är avgörande för att Skolverket ska kunna bedöma och betala ut statsbidrag till landets skolor, men det är också viktigt för att kunna följa upp utvecklingen på skolor utifrån deras lokala förhållanden ur ett bredare perspektiv samt att statistiken ligger som grund för kommunernas resursfördelningssystem.

Det är helt obegripligt att SCB agerat på detta sätt och bidragit till att vi hamnat i en situation där Skolverket inte längre kan publicera samlad statistik på skolenhetsnivå eller på huvudmannanivå.

Borlänge kommun har nu på eget initiativ beslutat att skolinformationen kommer läggas ut på hemsidan om den här situationen inte når sin lösning under hösten. Vi välkomnar att flera kommuner samt friskolor gör detsamma. Detta är helt avgörande om vi ska värna valfriheten och möjligheten att göra ett aktivt skolval.

Ett annat problem som uppstår nu är att vi inte heller kan få tillgång till vilka skolor som finns i landet. Även detta som en konsekvens av SCB:s tolkning av sekretesslagen, i den delen räcker det med att ändra en förordning för att snabbt rätta till problemet, svårare är det med de andra uppgifterna om betyg och lärartäthet med mera. Här kan det krävas lagändring.

Uppgifter om skolan ska aldrig kunna hemligstämplas med hänsyn till affärshemligheter. Det uppdrag som vi förhandlat med regeringen till Skolverket och SCB som nu återrapporterats ger oss underlag för ett fortsatt arbete. Liberalerna har också begärt att Skolverket kommer till riksdagens utbildningsutskott för att svara på frågor om betyg och sekretess, detta möte kommer att ske inom kort. Vi kommer att göra vårt yttersta för att hitta en lösning på detta under hösten. Skolor som finansieras med offentliga medel, oavsett huvudman, ska verka på lika villkor, det måste även innefatta principen om öppenhet och insyn i verksamheterna.

Roger Haddad (L)

utbildningspolitisk talesperson

Monica Lundin (L)

skolkommunalråd Borlänge kommun

Roger Haddad (L), utbildningspolitisk talesperson.
Roger Haddad (L), utbildningspolitisk talesperson.
Monica Lundin (L), skolkommunalråd Borlänge kommun.
Monica Lundin (L), skolkommunalråd Borlänge kommun.

Publicerades i Dalademokraten 4 september 2020

Mobilfri skola och andra bra förslag för en bättre skola i Borlänge!

Idag startar skolorna i Borlänge igen efter sommaren och 6718 elever börjar ett nytt läsår! Med ett nytt läsår kommer också drömmar och förväntningar bland våra elever och lärare men en del har också en klump i magen för hur läsåret ska bli. Kommer jag känna mig trygg, kommer jag kunna koncentrera mig på lektionerna? Hur ska det gå?

För att stötta skolornas goda arbete lade Liberalerna och majoriteten idag fram tre förslag på Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott:

  1. Riktlinjer gällande trygghet och studiero,
  2. Riktlinjer för förväntansdokument samt
  3. Redovisning av statistik. Lite längre ner kan du läsa mer om förslagen men om du i stället vill lyssna på mig när jag kort berättar så kan du klicka på videon nedanför:
  1. Riktlinjer för trygghet och studiero: Med mer fokus på kunskap och arbetsro från barn- och utbildningsnämndens sida kan vi ge barn och ungdomar bättre möjligheter att nå sina mål i skolarbetet, oavsett bakgrund. En förutsättning för detta är att våra barn och unga känner sig trygga i skolmiljön. Upplevelsen av trygghet hänger ihop med tillit, delaktighet, inflytande och säkerhet. Genom att ta fram gemensamma riktlinjer för trygghet och studiero på skolorna läggs grunden för att öka fokus på kunskap och öka måluppfyllelsen i Borlänge. Mobilfrihet ska råda på Borlänge kommuns skolor varför mobilfri skoldag även ska ingå i riktlinjerna. Riktlinjerna kommer träda i kraft vid årsskiftet 20/21. Utbildningen ska enligt skollagen utformas så att eleverna har en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Jag är glad att vi idag lägger ett uppdrag om att utforma riktlinjer som ska understödja skolornas arbete men att vi också är tydliga och säger att våra skolor ska vara mobilfria. Jag är helt övertygad om att detta kommer ge högre måluppfyllelse, ökad trygghet och färre kränkningar under skoltid .

2. Borlänges barn och ungdomar behöver ges bättre möjligheter att nå sina mål i skolarbetet. Då är det också viktigt att skapa ett bra samspel mellan elever, lärare, vårdnadshavare och skolpersonal, där roller och förväntningar är tydliga. Ett sätt att arbeta med detta är genom s k förväntansdokument, där just detta tydliggörs.

Förväntansdokumentet ska utgöra en gemensam grund för att förstärka de insatser som redan pågår på skolan och för att skapa tydlighet i vilka förväntningar som ska gälla mellan skola, elev och vårdnadshavare. Vid behov kan varje skola komplettera med egna skolspecifika förväntningar men vi uttalar också att det är viktigt att vårdnadshavarna är med i framtagandet.

3. Under 2019 ändrade SCB sin tolkning av vad som räknas som sekretessbelagda uppgifter. Skolverket kommer från den 1 september 2020 enbart publicera statistik på riksnivå. Vi anser att detta är ett steg i fel riktning. I väntan på att frågan utreds vidare är det därför nödvändigt att kommunen bevakar frågan och säkerställer att kommunen även fortsättningsvis kommer redovisa statistiken offentligt.

Vi i nämnden använder statistiken i vår mål- och kvalitetsuppföljning. Statistiken används också av borlängeborna vid exempelvis skolval. Det måste därför även fortsättningsvis råda öppenhet och transparens i redovisningen av statistiken. Jag vill därför också passa på att uppmana våra friskolor i Borlänge att de även redovisar sin statistik så att det blir enkelt att också fortsättningsvis jämföra våra skolor.

Jag är glad att vi idag lagt dessa tre viktiga förslag. Dessa förslag samlat räknar jag med kommer ge oss än bättre förutsättningar för att följa våra verksamheter samt att vi ger borlängebarnen större möjligheter till ökad måluppfyllelse samtidigt som vi skapar en grund för bra och tydlig kommunikation med eleverna och vårdnadshavarna.

Till sist, på denna läsårets första dag säger jag ett särskilt stort grattis till alla som börjat 1:a klass. Idag börjar din resa 🙂

Ta hand om er och på återhörande!

/Monica