Folkpartiet storsatsar på skolan!

Socialdemokraterna påstår att Folkpartiet och regeringen drar ner på resurserna till skolan.

Det är inte sant, vi har varje år tillfört skolan nationella resurser trots att vi parallellt genomfört skattesänkningar på arbete. Folkpartiet prioriterar skolans kunskapsuppdrag och kvalitet. Att bara lova mer resurser löser inte skolans problem, det visar också OECDs granskning av Sverige. De länder som ligger i toppen satsar mindre på skolan jämfört med Sverige.

Vi behöver mer ordning och arbetsro, öka andelen ämnesbehöriga lärare och fortsätta minska lärarnas administrativa börda. Riksdagen har beslutat om vissa delar och ytterligare beslut kring åtgärdsprogram tas före sommaren. Skolan är kommunaliserad, det innebär att det är kommunerna som ytterst är ansvariga för lärarnas och rektorernas villkor och förutsättningar. Folkpartiet i Borlänge och Ludvika har därför lagt förslag om att i dessa kommuner utreda och minska de kommunala pålagorna som läggs på lärare och rektorer.

Det görs också en nationell satsning på initiativ av Folkpartiet som går ut på att höja lärarnas löner genom införande av karriärstegen förstelärare och lektorer i grund-och gymnasieskolan. Vi vill framöver också inkludera förskolans lärare. Detta är en unik satsning. Ingen regering har tidigare, sedan kommunaliseringen, satsat nationella pengar på att premiera de duktigaste lärarna. Arbetsgivarna, kommunerna, har misslyckats på denna punkt vilket också förklarar att många har svårt att rekrytera de bästa. Regeringen gör nu flera ändringar för att höja läraryrkets status och locka fler studenter till lärarutbildningen. Trots att fler söker sig dit, inte minst till förskollärarutbildningen måste vi göra mer. Kommunerna har dock det största ansvaret för att höja lärarnas status genom att höja lärarnas löner.

Skolans resultat har sjunkit i decennier och våra reformer som började sjösättas 2011 har ännu inte gett resultat fullt ut. Vi är övertygade om att satsningar på lärarna, arbetsro, kunskap och ett statligt huvudmannaskap är viktiga förändringar som måste till för att vända resultaten. Att gå tillbaka till en kravlös socialdemokratisk politik är inget vi förordar.

Inlägget är inskickat till dt.se och väntar på publicering. Avsändare är undertecknad, Benny Forssparre från Ludvika och Roger Haddad, riksdagsledamot och ledamot av utbildningsutskottet. 

Att dessutom från sossarnas sida hota med att Alliansen fortsätter sänka skatter är bara båg. Vi går inte till val på ytterligare skattesänkningar eftersom vi har stora utmaningar framför oss, bl a utmaningen att lyfta svensk skola till toppnivå.  Jag förstår att s är förvirrade, hela deras argumentation mot Alliansen faller liksom när de inte längre kan få Alliansen att framstå som ”the bad guy” som  sänker skatter. Att s själva behåller varenda jobbskatteavdrag är hyckleri från deras sida.

Njut av solen! Den är här! Själv kurerar jag mig sakteliga från en envis förkylning.

/Monica

förstatliga skolan

Minskad administration för lärare

I morgon på barn- och bildningsnämnden lägger jag följande förslag:

Kraven på individuell utvecklingsplan (IUP) reduceras från en gång per termin till en gång per läsår i årskurs 1-5 och avskaffas helt i årskurs 6-9, enligt förslag från regeringen. Kunskapsuppföljningen är central för skolan, men de senaste åren har informationen till föräldrarna förbättrats på flera andra sätt. Det är idag fler nationella prov, fler steg i betygsskalan och betyg ges från och med årskurs 6. Regeringen föreslår därför att skollagens krav på skriftlig information i IUP, dvs. om framåtsyftande insatser och skriftliga omdömen, förändras. I korthet handlar det om följande:

  • I årskurserna 1-5 finns kravet på IUP kvar, men IUP ska lämnas minst en gång per läsår, istället för som tidigare minst en gång per termin.
  • I årskurserna 6-9, där eleverna får betyg varje termin, avskaffas kravet på IUP helt.
  • Skolverket bör ges i uppdrag att revidera sina allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen, i syfte att förenkla utformningen av dokumentet.
  • Utvecklingssamtal ska även fortsättningsvis genomföras minst en gång varje termin, för samtliga årskurser, och kraven på vad de ska innehålla förtydligas.

Folkpartiet anser, tillsammans med resterande partier i Alliansen, att lärarna ska ägna sig åt undervisning i stället för byråkrati och onödig administration. Det viktiga är innehållet i informationen som ges till elev och föräldrar, inte den exakta formen. Elever och föräldrar ska få tydlig information om nuläge, elevens möjligheter och framtida insatser. För detta behövs inte mindre PM skrivas flera gånger per termin.

Staten har nu varit tydlig när det gäller att minska på lärarnas administration. Vad kan nu kommunen i sin tur göra?

Yrkande:

att Barn- och bildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda vilka administrativa uppgifter som ålagts lärarna från kommunalt håll och hur detta i så fall kan förändras med syfte att ge lärarna mer tid till undervisning i stället för administrativa göromål.

S+MP torde tycka att detta är en viktig fråga och låta mig lägga fram mitt förslag. Ska bli spännande att se hur det blir.

fp-knapp-1-shadow