Minskad administration för lärare

I morgon på barn- och bildningsnämnden lägger jag följande förslag:

Kraven på individuell utvecklingsplan (IUP) reduceras från en gång per termin till en gång per läsår i årskurs 1-5 och avskaffas helt i årskurs 6-9, enligt förslag från regeringen. Kunskapsuppföljningen är central för skolan, men de senaste åren har informationen till föräldrarna förbättrats på flera andra sätt. Det är idag fler nationella prov, fler steg i betygsskalan och betyg ges från och med årskurs 6. Regeringen föreslår därför att skollagens krav på skriftlig information i IUP, dvs. om framåtsyftande insatser och skriftliga omdömen, förändras. I korthet handlar det om följande:

  • I årskurserna 1-5 finns kravet på IUP kvar, men IUP ska lämnas minst en gång per läsår, istället för som tidigare minst en gång per termin.
  • I årskurserna 6-9, där eleverna får betyg varje termin, avskaffas kravet på IUP helt.
  • Skolverket bör ges i uppdrag att revidera sina allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen, i syfte att förenkla utformningen av dokumentet.
  • Utvecklingssamtal ska även fortsättningsvis genomföras minst en gång varje termin, för samtliga årskurser, och kraven på vad de ska innehålla förtydligas.

Folkpartiet anser, tillsammans med resterande partier i Alliansen, att lärarna ska ägna sig åt undervisning i stället för byråkrati och onödig administration. Det viktiga är innehållet i informationen som ges till elev och föräldrar, inte den exakta formen. Elever och föräldrar ska få tydlig information om nuläge, elevens möjligheter och framtida insatser. För detta behövs inte mindre PM skrivas flera gånger per termin.

Staten har nu varit tydlig när det gäller att minska på lärarnas administration. Vad kan nu kommunen i sin tur göra?

Yrkande:

att Barn- och bildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda vilka administrativa uppgifter som ålagts lärarna från kommunalt håll och hur detta i så fall kan förändras med syfte att ge lärarna mer tid till undervisning i stället för administrativa göromål.

S+MP torde tycka att detta är en viktig fråga och låta mig lägga fram mitt förslag. Ska bli spännande att se hur det blir.

fp-knapp-1-shadow