Högskolan Dalarna satsar också på lärarutbildningen – jihooo!

Härliga nyheter att läsa idag! Folkpartiet och regeringen storsatsar på att utöka utbildningsplatserna till lärarutbildningen.

Så gör även Högskolan Dalarna vilket gör mig glad. Från och med höstterminen kommer alla nya studenter på förskollärar- och grundskollärarprogrammen att genomföra sin VFU (verksamhetsförlagda utbildning) i Dalarna med omnejd i stället för som tidigare i hela landet.

Detta är möjligt för att Folkpartiet och regeringen beslutat om att starta en försöksverksamhet med s.k. övningskolor som tar på sig ett större utbildningsansvar i samband med den verksamhetsförlagda utbildningen. Kritik som jag har hört är att lärarstudenterna tidigare saknat kopplingen mellan teori och praktik och min förhoppning är att övningsskolorna kan skapa denna koppling. Dessutom så fördjupas samarbetet mellan utbildarna på högskolan och ute i verksamheterna så att studenterna ska bli ännu bättre förberedda för sitt läraruppdrag.

Det här är jätteviktigt för kompetensförsörjningen i Dalarna! Vi behöver locka hit fler blivande lärare och förskollärare till regionen. Kommunerna måste dock heppa upp sig och inse sin roll i det sammanhanget och höja lärarnas löner så att det blir attraktivt att komma till Dalarna och jobba!

FAA049000136

Höjdpunkter från kommunfullmäktige 18/9 2012 del 3

Höjning av lärarkompetensen

I maj 2011 skrev vi liberaler en motion om åtgärder för att höja lärarkompetensen i Borlänge. Vi önskade få en redovisning från barn- och bildningsnämnden om antalet obehöriga lärare i kommunen, att dessa lärare ska erbjudas kompletterande utbildning genom Lärarlyftet samt att målsättningen bör vara att inom tre år enbart ha behöriga lärare i Borlänge. Svaret som gavs skrevs i april, det sades inget om nulägesbild, det sades inget om tidplan/prognos om när lärarna ska bli behöriga. Något mer måste ha hänt sedan april än den bilden som beskrivs. Jag vill ha mer information och yrkade därför återremiss, vilket inte majoriteten beslöt. Det är bara att bita ihop och komma igen.

Kommunfullmäktiges sammanträden kommer att sändas på Internet inom en snar framtid.  

Jättebra så att alla som är nyfikna själva kan titta och lyssna.

Stärka placerade barns rättigheter

I juni 2011 skrev vi en motion där vi vill stärka placerade barns rättigheter. För att fatta mig kort så vill vi att fullmäktige ska besluta följande:

  • Att varje placerat barn ska ha en särskilt utsedd socialsekreterare
  • Att placerade barn ska få besök av sin socialsekreterare minst 4 gånger/år
  • Att utbildning ska vara obligatorisk för familjehem som kommunen anlitar
  • Att ge socialnämnden i uppdrag att säkerställa att familjehemmen får den handledning och det stöd som de har behov av
  • Att ge socialnämnden i uppdrag att säkerställa tydliga rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera missförhållanden på ett HVB, eller i ett familjehem
  • Att ge socialnämnden i uppdrag att säkerställa att placerade barn får veta sina rättigheter och följa upp att det sker på ett sätt som barn förstår
  • Att ge socialnämnden och barn- och bildningsnämnden i uppdrag att göra en studieplan för varje placerat barns skolgång och undervisning
  • Att ge socialnämnden i uppdrag att i samverkan med landstinget se till att varje barn som placeras får en hälsoundersökning och att barnets hälsa fortsatt följs under placeringen.

Tyvärr har inte lagen som styr detta kommit ännu så motionen blev besvarad, inte bifallen som jag ville. Jag tycker att vi kan gå i bräschen och införa detta innan lagen kommer och inte vänta med dessa åtgärder som är så viktiga för våra placerade barn och ungdomar. Trist  – men det är bara att komma igen och kontrollera detta igen när lagen kommer.

Borlänge kommun ska bli millenniekommun. Vi ska bli väldigt mycket i den här kommunen. Kan vi inte bara fokusera på kärnverksamheten? Skola, vård och omsorg!!

Nu blev jag lite trött, detta får bli det sista inlägget för ikväll. Good night!